Бизнeс эрхлэгч нарыг вакцинд хамруулж эхэллээ.

Авто худалдааны цогцолборын зүгээс хамтран ажилладаг бизнeс эрхлэгч нарыг вакцинд хамруулж эхэллээ. 
Эхний ээлжинд хамрагдаж амжаагүй бизнeс эрхлэгч нар авто худалааны захиргаанд бүртгүүлж дараагын ээлжинд хамрагдаж болно. 

Хуваалцах