Байгууллагын стратеги төлөвлөлт

•“Авто Худалдааны Цогцолбор” нь 130 га эдэлбэр газрыг хамарч, том, жижиг оврын авто машины зогсоол, авто сэлбэг хэрэгслийн худалдааны иж бүрэн үйлчилгээтэй байхаар төлөвлөгдөж НИТХ-ын 2014 оны 03 сарын 21-ний өдрийн 19 дугаар тогтоолооор хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан. 
•“Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/861 тоот  захирамжаар олгосон /2016 оны Нийслэлийн Засаг даргын А/208 тоот захирамжаар 15 жилийн хугацаатай эзэмших эрхийн гэрчилгээ дахин гарсан/ 130 га газар дээр  нийт 450,659,462.39 төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Цогцолбор нь өнөөдрийн байдлаар 4 талбайд нийт 6375 зогсоол (үүнээс 1200 нь иргэдэд худалдагдсан) болон үйлчилгээний 52 ширхэг түр байраас бүрдэж байгаа бөгөөд одоо төслийн хоёр дахь шат болох дэд бүтцийн, бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэн эхлэж байна. 
 

Хуваалцах