Ажлын байр

Анкет бөглөх ажлын байранд шаардлага хангасан иргэн b.khulan899@gmail.com цахим хаягаар дараах бичиг баримтыг ирүүлнэ үү.
 Үүнд:
  • Төрийн албан хаагчийн анкет (шинэчлэсэн маягтын дагуу бүрэн бөглөсөн байх)
  • Боловсролын болон мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсныг гэрчлэх баримт бичиг
  • Иргэний үнэмлэх хуулбар

Зангиа.мн: